Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
 • Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
 • Nauka i Edukacja
 • Badania
 • Badania

Wypożyczanie Materiału

Wypożyczanie Materiału w Zakładzie Patomorfologii i Cytologii Klinicznej możliwe jest w następujące dni:

wtorek

9:30-12:00

czwartek

9:30-12:00

W szczególnych przypadkach (po wcześniejszym telefonicznym kontakcie) możliwe jest wypożyczenie materiału w innym terminie.

Osoba do kontaktu:

mgr Katarzyna Cykowska

tel. (71) 734 39 66

Wymagane dokumenty:

- prośba o wypożyczenie:

 • nr histopatologiczny badania
 • uzasadnienie gdzie i w jaki sposób zostanie wykorzystany
 • określenie rodzaju materiału: preparaty / bloczki parafinowe

PDF Prośba o wypożyczenie materiału - wzór

 

 

- upoważnienie do wypożyczenia materiału

PDF Upoważnienie do wypożyczenia materiału - wzór

 

Zasady udostępniania bloczków parafinowych i/ lub preparatów histopatologicznych w Zakładzie Patomorfologii i Cytologii Klinicznej USK we Wrocławiu:

 1. Bloczki parafinowe i/ lub preparaty histopatologiczne udostępniane są na pisemny wniosek (wzór powyżej) pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub innej osobie upoważnionej przez pacjenta*.
 2. Od momentu udostępnienia bloczków parafinowych i/ lub preparatów histopatologicznych wyłączną odpowiedzialność za ich zagubienie lub zniszczenie, itp. ponosi osoba, której przekazano w/w dokumentację.
 3. Zniszczone lub zagubione bloczki parafinowe i/ lub preparaty histopatologiczne nie podlegają odtworzeniu.
 4. Po zrealizowaniu celu, w jakim zostały udostępnione bloczki parafinowe i/ lub preparaty histopatologiczne powinny być bezzwłocznie zwrócone do Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej USK we Wrocławiu wraz z rozpoznaniem patomorfologicznym postawionym w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w którym prowadzono dalszą diagnostykę.

 

*Przez osobę upoważnioną przez pacjenta należy rozumieć osobę posiadającą pisemne upoważnienie zawierające dane osoby upoważniającej (imię i nazwisko, numer PESEL oraz rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) i dane osoby upoważnianej (imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).